Ngày 08/12/2022 Luật Hấp Dẫn - Luật Cân Bằng

LUẬT HẤP DẪN 
• Cái gì giống nhau → hút nhau
• Cùng tần số nào → hút tần số đấy
• Mây tầng nào → bay tầng đó
==>  Không có điều gì tự nhiên xảy ra trong cuộc sống. 
Nếu bạn có trường năng lượng tốt thì bạn sẽ hút được những điều tốt đẹp

LUẬT CÂN BẰNG
• Muốn nhận được nhiều hơn → hãy cho đi, cống hiến nhiều hơn
• Tư duy của bạn đến đâu → tài chính của Bạn đến đó.
• Tư duy được nâng lên → mọi thứ sẽ được nâng lên.
==>  Bạn nhận lại được chính xác những gì bạn đã cho đi trong cuộc đời này.

https://youtube.com/shorts/m2elYCEd_t4?feature=share

ABOUT KHƯU HƯƠNG

THAM GIA CỘNG ĐỒNG

Nhận kiến thức mới hàng tuần và thông báo về các talkshow & hội thảo miễn phí